•   درصورت ضرورت با ما به تماس شوید:   0782050405

امور محصلان

محصلان :

محصلين ازطريق سپری و موفق شدن امتحان کانکور و همچنان از طرف وزارت تحصيلات عالي بعدازسپري نمودن كانكوربه پوهنتون معرفي ميگردند جمعاً ( 1028 ) محصل درحال حاضردرين پوهنتون ازولايات مختلف كشوردرين پوهنتون مصروف تحصيل ميباشند ازجمله (805) محصل ذكورو (223) اناث كه ازمناطق وولايات دوردست ميباشند
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس در کابل
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس در کاپیسا
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس در پروان
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس دربغلان
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس دربدخشان
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس درتخار

شخصی که شــرايط آتی را تکـــميل نمايد ،به حيث محصل در موسسه تحصيلات عالـی اساس شناخته ميشـــــود:

1. داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم وتائيد آن از جانب وزارت معارف. 2. تجاوز نه کــــردن سن داوطلـــــب از 25 ســـال. 3. داشتن تذکـــره تابعيت ، در صـــورت مـــحصلان خــارجی داشتن پاسپورت وويــزه هــــا ی رسمـــــی. 4. سپری نــــمودن مـــــوفقانه ی امــــتحان شمــــــول. 5. چگونگی وميکانيزم برگزاری و ارزيابی امتحان شمول ،معرفی نمودن داوطلبان مـــوفق به پوهنحٌــــی هــــای مــــربوط در لايحه ی جداگانه درج ميشود.

محصلان در موسسه تحصيلات عالی اساس ازحقوق وامتيازات آتی برخـوردار ميباشند

(1) حــــق دســــترسی برابر به تحصــــيل عالـــــی مــــــطابق بـــه ايـــن اساسنامــــه
(2) اســــتفاده از حق تحصيل بدون روبرو شدن با تبعيض جنسی ، زبانی،قومی،محلی، رنگ ،نـــــژاد، ديــــن ،مـــذهب ، عقيـــــده وســـــاير حــــــالات .
(3) استفاده از درس هـــا ،سيمينارهـا،کنفرانس ها وکورس ها درصورت ثبت نام وموجوديت ظــــــــرفيت پــــــــذيــــرش.

وظایف مصلان


1. مـــراعات نــمودن قانون،مقررات ومعيارهای نظم وانضباط در موسسه.
2. داشتن احـترام و حـسن سلـوک دربرابرمحصلان وساير منسوبان موسسه.
3. خودداری از فعاليت های سياسی و هرگونه برخورد ها ی تبعيضی ، تعصبی و مخل نظــــم کـــــاری مـــــوسسه.
4. سهمــــــگيری فــــــعال ومنظــــــم در درس هـــای عملی ونظری.
5. داشتن آماده گی کامل درسی وبلندبردن سويه علمی ومهارت های کاری
6. اشتراک در حفظ پاکی ،بهداشت و دارايی های موسسه.
7. ابــراز نظر وارايه پيشنهادات برای بهبود وضع درســـی .
8. ســـپردن کارت هويت به شعبه مربوط پس از فـــراغت.

بخش مور محصلان

  1. تخفيف 50% مزد تحصيلی درسال اول برای محصلــی که درامتـــــحان شمـول بلــــــندتــــرين نـــــمره را حـــاصــــل ميــــکند.
  2. در صـورتی که محصل ممتاز امتحان شمول ،بتواند ممتاز بودن خود را در ســـال اول وســال هــا ی بعد حـفظ کـند ،از پـرداخت مزد تحصيلی در طــــول دوره تحصــــــيل معـــــــاف مـــــی باشد.
  3. تخفيف مـــزد تحصيلی آن شمار محصلانی که به مشکلات جدی اقتصادی مواجه اند ،طبق پيشنهاد پوهنحٌی مربوط و تائيد شورای عالی.
  4. محصـــلی که در ســـال اول تحصيلـــی وسال هـــای بعد به حــيث اول نمره تبـارز نـــمايد، طبـــق پيشنهـــاد پوهنحٌی مربوط وتائيد شورای عالی از تخفيف مــــزد تحصيلـــــی بـــرخـــوردار ميشود.
  • اعطای تحسين نامه،تــقديرنامه ،جـــوايزنقدی يا جنسی ويا مدال به محصـــلان

شايسته  طـــــبق ارزيابی وپيشنهاد پوهنحٌی ها وتائيد شورای عالی.

  • برخـــــورداری  از آزادی هـــــای اکادميــــک طــــبق  قانون.

 

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
Maltepe escort porno izmit Escort